(32) 780 - 47 - 19
·
(32) 496 - 20 - 75
·
kancelaria@zakret-melka.pl
·
pon - pt 09:00-17:00

Łukasz Zakręt

Wspólnik

Telefon: +48 32 780 47 19

Biografia

Łukasz Zakręt – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - rocznik 2004 .
W czerwcu 2004 roku po zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu na aplikację prokuratorską, został skierowany do pełnienia obowiązków służbowych w charakterze aplikanta w Prokuraturze Rejonowej w Tychach – od 1 października 2004 roku oraz w Prokuraturze Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach – od czerwca 2006 roku.

W tym czasie uczestniczył w prowadzeniu prokuratorskich śledztw własnych w szeregu spraw o charakterze kryminalnym i gospodarczym, nierzadko sprawy te dotyczyły zorganizowanych grup przestępczych, posiadania broni i amunicji, zdarzeń korupcyjnych. Uczestniczył nadto w nadzorowaniu policyjnych dochodzeń oraz w wielu oględzinach kryminalistycznych w zakresie zdarzeń, zaistniałych na terenie podległym Prokuratorowi Rejonowemu w Tychach i Prokuratorowi Rejonowemu Katowice Centrum – Zachód w Katowicach – w szczególności w sprawach zabójstw i przestępczego spowodowania śmierci.

Praktyki prokuratorskie odbywał także w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach – w Wydziale Śledczym, Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej oraz Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Aplikację prokuratorską ukończył w 2007 roku, zdając egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym (dobry plus), uzyskując trzeci wynik na stu zdających w apelacji katowickiej.

W międzyczasie – po zdaniu w grudniu 2005 roku z wynikiem pozytywnym stosownych egzaminów – od kwietnia 2006 roku rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej, prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach. W ramach tej aplikacji odbywał praktyki w wydziałach karnych, cywilnych i gospodarczych sądów rejonowych i w wydziałach odwoławczych sądu okręgowego.

Adwokackie praktyki zawodowe odbywał w kancelariach znanych tyskich adwokatów: Mariusza Zakręta (od czerwca 2005 r. do lutego 2008 r.), Karola Bodzionego (od lipca 2006 r. do grudnia 2007 r.) i Czesława Tica (od lutego 2008 r. do października 2009 r.).

Aplikację adwokacką ukończył w październiku 2009 roku z oceną końcową – bardzo dobry.

W dniu 21 października 2009 roku uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Ślubowanie adwokackie złożył w dniu 10 stycznia 2010 roku.

Emil Melka

Wspólnik

Telefon: +48 32 780 47 19

Biografia

Emil Melka – (ur. w 1970 roku), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Prawo (studia ukończone w 1995 roku z wynikiem bardzo dobrym; tematem pracy magisterskiej był „Znak towarowy a firma i ich prawna ochrona").

W czerwcu 1995 roku zdał pozytywnie egzaminy na aplikację sądową i prokuratorską. Od 1 września 1995 roku zatrudniony jako aplikant w Prokuraturze Rejonowej w Pszczynie, następnie jako asesor prokuratorski – od 1997 roku i prokurator – od 1999 roku. W tym czasie nadzorował policyjne dochodzenia i prowadził szereg śledztw o charakterze kryminalnym, gospodarczym i karno – skarbowym.

Od 2003 roku prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach; początkowo w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, następnie w Wydziale Śledczym, a od 2007 roku w nowo utworzonym Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Wydziałem tym kierował, jako jego Naczelnik, w latach 2008 – 2009.
Podczas pracy w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach prowadził i nadzorował wiele postępowań z zakresu zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej. Były to m.in. postępowania dotyczące działania na szkodę Skarbu Państwa, wyłudzeń podatku VAT (tzw. śledztwa paliwowe, złomowe i inne), śledztwa dotyczące zdarzeń korupcyjnych, a także z zakresu katastrof budowlanych i wypadków górniczych.

W roku 2007 ukończył angielskojęzyczne studium szkoleniowe zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i „Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich" z zakresu „Prawa Unii Europejskiej", „Współpracy sądowej w sprawach karnych" i „Brytyjskiego prawa karnego". W latach 2006 – 2009 brał udział w cyklicznych, angielskojęzycznych szkoleniach organizowanych przez policję brytyjską przy udziale Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, międzynarodowego terroryzmu i tzw. cyberprzestępczości.

W latach 2007 – 2008 był wykładowcą „Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury" w Warszawie z zakresu problematyki oględzin miejsca katastrof budowlanych, informatyki śledczej oraz sposobu zabezpieczania dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym. W 2010 roku wykładowca na VI Ogólnopolskim Seminarium Kryminalistycznym „Zielona Góra – Jesionka 2010", którego tematem był „Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej".

W sierpniu 2010 roku – po 15 latach pracy – odszedł z prokuratury i uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.
Preferowana dziedzina prawa: prawo karne.